• نشانی: همدان، خیابان پاستور، برج پاستور، طبقه 7، واحد 6
  • تلفن ویژه : 3120  (081)  30 خط
  • تلفن: 38278718  (081) 10 خط
  • فکس: 38257064 (081)
  • کدپستی: 6516658133