نام مرکزخدماتی

پیش شماره های تحت پوشش

پاستور

3825-3826-3827-3828-3835

بعثت

3821-3822-3823-3824-3820

تختی

3251-3252-3253

باباطاهر

3421-3422-3423-3424

خضریان

3264-3265-32566-3267

شهرک مدنی

3428-3429

شهرک بهشتی

3262

مجتمع تجاری سعیدیه

کلیه خطوط

مجتمع مسکونی متخصصین

کلیه خطوط

مجتمع مسکونی سپید

کلیه خطوط